Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo trên địa bàn phường Dương Nội