Học Tập NQ Đảng

Chiều ngày 15/7/2017, Đảng ủy phương Dương Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Phạm...