Kế hoạch khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng;dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020.