Kết luận hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với cá nhân, tổ chức về THCH, giải quyết TTHC lần 1