Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn quận Hà Đông