Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn quận Hà Đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

08/11/2019

Người ký văn bản: 

Phó chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hòa

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo