Thông báo Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hà Đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

17/09/2018

Người ký văn bản: 

Bùi Huy Quang

Nơi nhận: 

- Đài truyền thanh;

- Bộ phận tiếp nhận & giải quyết TTHC;

- Các tổ dân phố;

- Cổng thông tin điện tử phường;

- Lưu: VT.

Nội dung thông báo: 

Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hà Đông

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo