Thông báo kết luận thống nhất phương án di chuyển bia và mộ nằm trong quy hoạch dự án khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

29/08/2018

Người ký văn bản: 

Lã Quang Thức

Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường;

- MTTQ, các đoàn thể phường;

- Ban khánh tiết làng La Cả, La Dương;

- Các dòng họ Bùi, Nguyễn trên địa bàn phường;

- Cấc tổ dân phố;

- Tập đoàn Nam Cường;

- Đài truyền thanh (tuyên truyền);

- Lưu: VT.

Nội dung thông báo: 

Giải quyết kiến nghị nhận mộ và thống nhất phương án di chuyển ngôi bia đá và mộ nằm trong quy hoạch dự án khu đô thị mới Dương Nội để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo