Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC lần 1 năm 2020

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

19/06/2020

Người ký văn bản: 

Lã Quang Thức

Nơi nhận: 

UBND quận Hà Đông, TT.ĐU-HĐND-UBND phường, các ban ngành đoàn thể, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC, cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn phường

Nội dung thông báo: 

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC lần 1 năm 2020

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo