Thông báo về việc công khai hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác cấp GCNQSD đất đối với thửa đất số 769, tờ bản đồ số 03, diện tích 155,9m2, chủ sử dụng ông Vũ Văn Đức và bà Nguyễn Thị Vấn địa chỉ tổ dân phố Trung Kiên, phường Dương Nội.