Tuyên truyền, giám sát giá sản phẩm sữa và TPCN dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của một số doanh nghiệp đã kê khai giá

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

13/11/2019

Người ký văn bản: 

Phó Chủ tịch UBND quận Cấn Thị Việt Hà

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo