Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

19/06/2020

Người ký văn bản: 

Lã Quang Thức

Nơi nhận: 

TT.ĐU-HĐND-UBND, cán bộ, công chức; niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và GQTTHC

Nội dung thông báo: 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo