Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê quỹ đất nông nghiệp công ích do UBND phường Dương Nội quản lý để sản xuất nông nghiệp