V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Phổ thông quốc tế, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội